A.G.V. - Host je podcast gratis op Vodio.fr

A.G.V.

ARTIKEL 1: Doel

Het doel van deze "algemene gebruiksvoorwaarden" is een juridisch kader te bieden voor het gebruik van de site Vodio.fr en haar diensten.
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen :

De beheerder van de website, hierna te noemen "de Uitgever",

Elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang wenst tot de website en zijn diensten, hierna de "Gebruiker" genoemd.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door elke gebruiker worden aanvaard en de toegang tot de site impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 : Juridische informatie

De website Vodio.fr wordt uitgegeven door BadGeek, een vereniging naar het recht van 1901, met maatschappelijke zetel te 39 La croix frondière 79700 Moulins, FRANKRIJK.

ARTIKEL 3: toegang tot diensten

De gebruiker van de site Vodio.fr heeft toegang tot de volgende diensten:
- Luisteren en hervatten van het afspelen van podcasts
- Podcasts uitzenden
- Podcasts hosten
- Abonnement en afspeellijst van podcasts of afleveringen

Elke gebruiker met toegang tot het internet kan de site overal gratis raadplegen. De door de gebruiker gemaakte kosten voor toegang tot de site (internetverbinding, computerapparatuur, enz.) worden niet door de Uitgever gedragen.
De site en de verschillende diensten kunnen door de Uitgever worden onderbroken of opgeschort, met name voor onderhoudsdoeleinden, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging.

ARTIKEL 4: Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de informatie en de inhoud op de site Vodio.fr.
Elk gebruik van de dienst door de gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, is onderworpen aan vergoeding van de site.


ARTIKEL 5: Verantwoordelijkheid van de redacteur

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van de server of het netwerk.
Op dezelfde wijze kan de verantwoordelijkheid van de site niet worden ingeschakeld in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde.
De site Vodio.fr verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. Het garandeert echter geen totale veiligheid.
De uitgever behoudt zich het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen, hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht.


ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom

De inhoud van de site Vodio.fr (logo's, teksten, grafische elementen, video's, enz.) wordt beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig het Wetboek van intellectuele eigendom.
De gebruiker moet de toestemming van de redacteur van de site en de rechthebbenden (producenten van de betrokken inhoud) verkrijgen alvorens deze inhoud te reproduceren, te kopiëren of te publiceren.
Deze laatste mogen door de gebruikers voor privédoeleinden worden gebruikt; elk commercieel gebruik is verboden.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij online zet en verbindt zich ertoe derden niet te schaden.
De Site Editor behoudt zich het recht voor om gebruikers die een derde partij, hun imago en hun werk zouden schaden, te allen tijde en zonder rechtvaardiging te matigen, te verwijderen of de toegang te beperken.


ARTIKEL 7: Persoonsgegevens

De gebruiker moet persoonlijke informatie verstrekken om de dienst te kunnen gebruiken.
Het elektronisch adres (e-mail) van de userice wordt met name gebruikt door de site Vodio.fr voor het beheer van de account (optioneel) en de communicatie van diverse informatie, volgens de keuzes die door de userice zijn gemaakt (standaard ingesteld op "niet").
Vodio.fr garandeert de eerbiediging van het privé-leven van de gebruiker, overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden.
Overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan dit recht uitoefenen :
- per e-mail naar contact@badgeek.fr en/of contact@vodio.fr
- Per post naar Vereniging BadGeek 39 La croix frondière 79700 Moulins


ARTIKEL 8 : Hyperlinks

De domeinen waarnaar de hyperlinks op de site leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van Vodio.fr.
Het is mogelijk voor een derde om een link te creëren naar een pagina van de Vodio.fr site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


ARTIKEL 9: Evolutie van de algemene gebruiksvoorwaarden

De site Vodio.fr behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.


ARTIKEL 10: Duur van het contract

De duur van het huidige contract is onbepaald. De overeenkomst heeft gevolgen voor de gebruiker vanaf het begin van het gebruik van de dienst.


ARTIKEL 11: Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit contract is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil tussen de gebruiker en de Uitgever dat niet in der minne kan worden opgelost, zijn de rechtbanken van Cholet (49) bevoegd om het geschil te beslechten.